www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลงทะเบียนเข้าระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1014117
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
108
468
1961
869931
108
29483
1014117

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 44.211.239.1
Server Time: 2023-02-01 13:18:04

ita

ข้อมูลพื้นฐาน

01  โครงสร้าง  (แผนภูมิโครงสร้าง)   (โครงสร้างกำหนดส่วนราชการ)

02  ข้อมูลผู้บริหาร

03  อำนาจหน้าที่

04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05  ข้อมูลการติดต่อ

06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

07  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08  Q&A

09  Social Network

การดำเนินงาน

010  แผนดำเนินงานประจำปี

011 รายงานการกับกำติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017  E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (เทศบัญญัติ พ.ศ.2564 (1) (2) (3)

019  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021  แผนกการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนกการจัดหาพัสดุ

022  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032  ช่องทางการรับฟ้งความคิดเห็น

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

042  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน (การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต)

สรุปรายงานผู้มารับบริการ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล ระหว่าง ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562

 การรวมกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินการเพื่อความโปร่งใส่ [ประกาศจัดตั้งกลุ่ม] [รายงานการประชุม]

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6  เดือน) [ประจำปีงบประมาณ 2561] [ประจำปีงบประมาณ 2562] [ประจำปีงบประมาณ2563] [ประจำปีงบประมาณ2564]

 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ12 เดือน) [ประจำปีงบประมาณ 2561] [ประจำปีงบประมาณ 2562] [ประจำปีงบประมาณ2563] [ประจำปีงบประมาณ2564]

โครงการฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ภาพโครงการฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ]

 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกันตวจระมวล ประจำปีงบประมาณ  2561 [ภาพโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561]

โครงการฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ภาพโครงการฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562]

 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ [ประจำปีงบประมาณ 2561]  [ประจำปีงบประมาณ 2562] [ประจำปีงบประมาณ 2563]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ประจำปีงบประมาณ 2563] [ประจำปีงบประมาณ 2564]

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ประจำปีงบประมาณ 2563] [ประจำปีงบประมาณ 2564]

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกันตวจระมวล  ประจำปีงบประมาณ 2563 [ภาพโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2563]

กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดสุรินทร์ใสสะอาด" ประจำปีงบประมาณ 2564

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ปีงบประมาณ 2564]

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม [ประจำปีงบประมาณ 2564]

ระดับคะแนนการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ประจำปีงบประมาณ 2563)

ประชาสัมพันธ์ผลการประมเินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  •   
1000 ตัวซ้าย